Klasifikace CHOPN: je nový GOLD lepší než starý?

Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) se snaží vytvořit funkční klasifikaci CHOPN. Jistě důležitý úkol, který je komplikován heterogenitou CHOPN jak co do klinických projevů tak co do progrese onemocnění. Původní klasifikace pracovala s FEV1 jako základním parametrem. Mělo se za to, že tak jednoduchá klasifikace nepostačí jako terapeutické vodítko. Nová kvalifikace přidala klinické faktory a kladla si za cíl sloužit jako vodítko nejen terapeutické, ale také prognostické.

Přijetí nové klasifikace v terénu je zatím rozpačité a dosavadní hodnocení naznačují, že nová klasifikace nepřináší větší přesnost v odhadu prognózy onemocnění a navíc se objevily hlasy, že dělení na skupiny B a C je nadbytečné, protože jsou si velmi podobné v léčbě i mortalitě. A klasifikace se zbytečně komplikuje.

The Lancet Respiratory přináší další analýzu, která tyto pochybnosti spíš potvrzuje. Autoři získali individuální data pacientů z 22 studií (celkem se jednalo o 15 000 pacientů); dosud je to největší soubor použitý pro podobnou analýzu. Pacienti pak byli klasifikováni podle staré a nové klasifikace GOLD a sledovala se odhadovaná a skutečná mortalita.

Prognóza mortality byla u obou klasifikací stejně (ne)přesná. Jako nejpřesnější pro odhad závažnosti onemocnění se podle analýzy jeví hodnoty FEV1, přičemž hodnoty oddělující jednotlivé skupiny vyšly na 85 %, 55 % a 35 %.

Novější klasifikace zařazuje víc nemocných do závažnějších skupin vyžadujících intenzivnější léčbu. Zda takový posun přinese pozitivní výsledky po stránce progrese choroby, to se v tuto chvíli nedá říct.

 

Soriano JB, Lamprecht B et al. Mortality prediction in chronic obstructive pulmonary disease comparing the GOLD 2007 and 2011 staging systems: a pooled analysis of individual patient data. Lancet Respir Med 2015; 3: 443-450

Boutou AK. COPD staging with GOLD: the newer the better? Lancet Respir Med 2015; 3: 418-419