Další kandidát léčby astmatu mezi interleukiny

respiro 3Bronchiální astma nepatří mezi vyřešené diagnózy. Přes všechny pokroky v léčbě existuje nemalý počet pacientů, u nichž choroba není pod kontrolou a zhoršuje podstatně kvalitu života nemocných. Podle některých studií dosahuje počet špatně kontrolovaných astmatiků až 20 %, a to přes široké využití kombinační léčby LABA a inhalačními kortikoidy. Snaha situaci zlepšit zahrnuje různé možnosti zlepšení účinnosti stávající léčby (např. důrazem na adherenci a compliance), ale ve vývoji je také celá řada molekul z různých lékových skupin.

Jednou z cest je ovlivňování skupiny interleukinů. Dupilumab je monoklonální protilátka proti alfa podjednotce receptoru pro interleukin 4. Látka blokuje signální dráhy pro interleukin 4 i interleukin 13 a patří k lékům, které se dostaly do další fáze klinického výzkumu.

Ve studii publikované v New England Journal of Medicine dostávalo 104 pacientů se středním až těžkým astmatem dupilumab (podával se podkožně jednou týdně), nebo placebo. Studie naznačila možný efekt léčby a také další směry nutného výzkumu před uvedením léku do běžné praxe.

Účinnost léčby se jevila jako slibná, ve srovnání s placebem došlo ke snížení exacerbací astmatu o 87 % a také k signifikantnímu zlepšení plicních funkcí. Dokonce bylo možné zastavit podávání kombinace LABA a inhalačních kortikoidů.

Hlavní otázkou je možnost zobecnění těchto výsledků – jen 21 % pacientů z těch, kteří prošli screeningem, bylo nakonec do studie zařazeno. Důvodem bylo zřejmě kritérium přetrvávající eozinofilie. Z výsledků studie nelze se zárukou tvrdit, že stejný efekt léčby bude i u nemocných bez eozinofilie.

Druhým otazníkem – a z praktického hlediska neméně podstatným – je možné zařazení do léčebného schématu. Dupilumab ve studii fungoval spíš jako alternativa ke kombinaci LABA a inhalační kortikosteroidy než jako přídavek ke stávající terapii. V kombinaci s LABA a inhalačními steroidy nevedlo podávání k dramatickému zlepšení oproti placebu, rozdíly byly větší po stažení kombinační léčby.

Z tohoto pohledu pak je tu třetí otázka, a tou bude cena takového přípravku a tedy i úhrada.

To vše ukáže čas a další výsledky studií.

K dalším kandidátům pro účinnou léčbu astmatu z rodiny léků ovlivňujících interleukiny se vrátíme už brzy.

 

 

Bateman ED, Boushey HA et al. Can guideline-defined asthma control be achieved? The gaining optimal asthma control study. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 836-844

Wenzel S, Ford L et al. Dupilumab in persistent asthma with elevated eosinophil levels. N Engl J Med  2013; 368: 2455-2466

Wechsler ME. Inhibiting interleukin-4 and interleukin-13 in difficult-to-control asthma. N Engl J Med 2013; 368: 2511-2513